Kvalitāte un vide, un energoefektivitāte

Lai nodrošinātu pastāvīgu pakalpojumu sniegšanas kvalitātes līmeni, uzņēmumā ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas sertificēta atbilstoši ISO 9001 prasībām. Sertifikāts apliecina, ka uzņēmums ievēro tādus kvalitātes vadības pamatprincipus kā uz klientu orientēts uzņēmums, sistēmiska pieeja vadības jautājumiem, savstarpēji izdevīgas attiecības ar piegādātājiem, u.c.
 
Lai mērķtiecīgi mazinātu uzņēmuma ietekmi uz vidi un apkārtējo sabiedrību, vienlaicīgi ievērojot normatīvās prasības vides aizsardzības jomā, uzņēmumam ir sertificēta vides pārvaldības sistēma. Sertifikāts apliecina, ka uzņēmuma vadības sistēma ir auditēta un atzīta kā atbilstoša ISO 14001 vadības sistēmas standarta prasībām darbības sfērā „Poligrāfijas izstrādājumu ražošana un pakalpojumu sniegšana”.
 
Lai samazinātu pārstrādes atkritumu apjomu, taupītu dabas resursus un nepiesārņotu apkārtējo vidi, uzņēmumā tiek šķiroti atkritumi, nododot ikdienā vairs neizmantojamu biroja papīru, kartonu, stiklu, plastmasu, iepakojuma plēvi un izlietotās baterijas otrreizējai pārstrādei.
 

Sertifikācijas sfēra ir POLIGRĀFIJAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANA. Attiecināma uz darbību Liepājā Pļavu iela 17.

 
Uzņēmuma politika: “Mēs pastāvīgi paaugstinām visu darbinieku kompetenci, lai uzlabotu poligrāfiskās produkcijas kvalitāti, sortimentu un panāktu klientu apmierinātību. Uzsvaru liekam uz augstas pievienotās vērtības produkciju, pastāvīgi ieviešot energoefektīvas un videi draudzīgas tehnoloģijas.

Katrs rīkojamies kā saimnieks, cenšoties atrast racionālāko darba izpildes veidu un uzlabojumus darba efektivitātei, energosniegumam un ietekmei uz vidi.

Savā darbībā ievērojam ieinteresēto pušu vajadzības un saistošo likumdošanu.”

 
Kontaktinformācija: +371 63401604, roze@liepajaspapirs.lv
 

 

ISO_9001_2015_kvalitate_latvie__u_valoda.jpg ISO_14001_2015_vide_latvie__u_valoda.jpg
ISO_50001_LV.jpg