Kvalitāte un vide

Lai nodrošinātu pastāvīgu pakalpojumu sniegšanas kvalitātes līmeni, uzņēmumā ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas sertificēta atbilstoši ISO 9001 prasībām. Sertifikāts apliecina, ka uzņēmums ievēro tādus kvalitātes vadības pamatprincipus kā uz klientu orientēts uzņēmums, sistēmiska pieeja vadībai, nepārtraukta uzlabošana, savstarpēji izdevīgas attiecības ar piegādātājiem, u.c.
 
Lai mērķtiecīgi mazinātu uzņēmuma ietekmi uz vidi un apkārtējo sabiedrību, vienlaicīgi ievērojot normatīvās prasības vides aizsardzības jomā, uzņēmumam ir sertificēta vides pārvaldības sistēma. Sertifikāts apliecina, ka uzņēmuma vadības sistēma ir auditēta un atzīta kā atbilstoša ISO 14001 vadības sistēmas standarta prasībām darbības sfērā „Poligrāfijas izstrādājumu ražošana un pakalpojumu sniegšana”.
 
Lai samazinātu pārstrādes atkritumu apjomu, taupītu dabas resursus un nepiesārņotu apkārtējo vidi, uzņēmumā tiek šķiroti atkritumi, nododot ikdienā vairs neizmantojamu biroja papīru, kartonu, stiklu, plastmasu, iepakojuma plēvi un izlietotās baterijas otrreizējai pārstrādei.
 
Uzņēmuma politika “Akciju sabiedrības politika ir pastāvīgi paaugstināt uzņēmuma darbinieku kvalifikāciju visos līmeņos ar nolūku, uzlabot poligrāfiskās produkcijas kvalitāti un sortimentu, ievērot Latvijas Republikas likumdošanu vides jomā. Ieviest jaunas ražošanas tehnoloģijas, kas uzlabotu ekoloģisko situāciju pilsētā un valstī kopumā. Uzņēmuma darbību virzīt klientu apkalpošanas servisa uzlabošanai, par primāro izvirzot klienta vajadzību pēc kvalitatīvas poligrāfiskās produkcijas apmierināšanu. Pastāvīgi ieviest un uzlabot uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu un jaunas tehnoloģijas, kas paaugstinātu darba ražīgumu, uzsvaru liekot uz augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanu.”
 
Kontaktinformācija: +371 63401604, roze@liepajaspapirs.lv
 

 

ISO_9001_2015_kvalitate_latvie__u_valoda.jpg ISO_14001_2015_vide_latvie__u_valoda.jpg